انتخاب کانال

کانال پیش فرض اسلایدها ، کلیه کاربران عمومی می توانند به محتوای این کانال دسترسی پیدا کنند.

کانال خصوصی

استفاده شده برای انتشر اسلایدها در شبکه همکار به صورت خصوصی.