ما را دنبال کنید
| 041-34781494
روش جديد اندازه گيری طول متالوژیکی در ریخته گری پیوسته

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻳﻚ ﺭﻭﺵ "بی ﺳﻨﺴﻮﺭ" ﻃﻮﻝ متالورژیکی ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻳﻚ ﻏﻠﺘﻚ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ طی ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ می ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍی ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺍﺳﻠﺐ ﻧﺎﺯﻙ ﺩﺭ یکی ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﻛﻮﺭ ﺍﺳﺘﻴﻞ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺪﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتی ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍقعی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ...

 دانلود مقاله روش جديد اندازه گيری طول متالوژیکی در ریخته گری پیوسته

درصد بهينه مصرف آهن اسفنجى برای کوره های القایی