توسعه فرآيند ريخته گری شمش با استفاده از روش شبیه سازی

ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎی ﻛلی ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮﺍی ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺷﻤﺶ ﺍﻳﻨﮕﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺭﻫﺎی ﺣﺮﺍﺭتی ﺑﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺭ طی ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی، ﺗﺮﻙ ﻫﺎ می ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻟﺴﺎﺯی ﺑﺮﺍی ﺩﺭﻙ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻙ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯی ﺭﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯی ﺗﻨﺶ ﻫﺎی داخلی ﺩﺭ طی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ می ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ می ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﺑﻌﺪﺍ ﺩﺭ طی ﺗﻌﺪﺍﺩی ﺍﺯ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﻳﺨﺘﻪ گری ﺷﻤﺶ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﻴﺪﺍ می ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻨﺶ های ﺷﺒﻴﻪ سازی ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺮﻙ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ برای شناسایی ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ فنی ﺑﺮﺍی ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﺴﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﻓﺖ.

دانلود مقاله توسعه فرآيند ريخته گری شمش با استفاده از روش شبیه سازی

تاثير اكسيژن در فولاد و فولادسازى