صفحه کشویی اسلاید گیت و نازل درونی و بیرونی پاتیل

متن صفحه کشویی اسلاید گیت و نازل درونی و بیرونی پاتیل

مشعل پیش گرم پاتیل و تاندیش