|   041-34781494


ول بلوک

نگهدارنده نازل تاندیش یاردار

  • کشور سازنده
  • کارخانه سازنده
  • کیفیت و مزایا
  • جنس

این ترکیب وجود ندارد.

Request Quote

ارسال بار به محل مورد نظر مشتری


ول بلوک نازل تاندیش بعنوان نگهدارنده نازل تاندیش شیاردار در داخل تاندیش میباشد و جهت استقرار نازل تاندیش مورداستفاده قرار میگیرد و این ول بلوک ها در دو شکل استوانه ای و مکعبی میباشند.

مشخصات برای ول بلوک

کشور سازنده ایران
کارخانه سازنده شرکت مهندسی آتیکو
کیفیت و مزایا همراه نازل تاندیش شیاردار مورد استفاده قرار میگیرد.
جنس زیرکونیا، آلومینا